నీవుగాక ఎవరున్నారు నాకు

Here's an index of melodies నీవుగాక ఎవరున్నారు నాకు very best that any of us say to in addition to display for you. All of us get a great deal of songs నీవుగాక ఎవరున్నారు నాకు although many of us only display your music that individuals consider are the very best tracks.

The particular music నీవుగాక ఎవరున్నారు నాకు is just for demonstration if you decide to such as the track you should buy the authentic audio. Support the actual artist through purchasing the initial dvd నీవుగాక ఎవరున్నారు నాకు to ensure the artist offers the most beneficial melody as well as proceed operating.

1 శాశ్వతమైనది నీవు నా యెడ చూపిన కృ...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 15 Downloaded: 68 Played: 0 Filesize: 5.11MB Duration: 05:34

2 ఎవరు నన్ను చేయి విడిచినన Cheyi Vidachinan...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 10 Downloaded: 100 Played: 0 Filesize: 4.77MB Duration: 05:12

3 నా ప్రియుడా నా ప్రియ యేస Na Priya Yesu.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 13 Downloaded: 100 Played: 0 Filesize: 7.59MB Duration: 05:31

4 నీ సన్నిధే పెన్నిధి దేవ Pennidhi Deva...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7 Downloaded: 71 Played: 0 Filesize: 5.15MB Duration: 05:37

5 తేనెకన్నా తీయనైనద Teeyanainadi...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 22 Downloaded: 100 Played: 0 Filesize: 3.25MB Duration: 04:43

6 Stuthi Echedha Nee Namam.....స్తుతియించెద నీ నామం దేవా అనుదినం.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 18 Played: 0 Filesize: 2.99MB Duration: 03:15

7 సదాకాలము..నీతో నేన Nenu...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9 Downloaded: 100 Played: 0 Filesize: 6.3MB Duration: 06:52

8 Devuni Prema.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3 Downloaded: 17 Played: 0 Filesize: 5.09MB Duration: 05:33

9 నీ వాక్కు వినిపించుమయ్యా.. Nee Vakku Vinipinchumayya...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4 Downloaded: 63 Played: 0 Filesize: 4.8MB Duration: 05:14

10 Skit Suggestions To God? దేవునికే సలహానా?.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2 Downloaded: 35 Played: 0 Filesize: 14.63MB Duration: 15:59

11 " ఊహించలేని మేలులతో నింపిన Oohinchaleni Melulatho Nimpina.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 9.84MB Duration: 07:07

12 నాతో మాట్లాడు ప్రభువ Prabhuva...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 20 Downloaded: 100 Played: 0 Filesize: 4.84MB Duration: 04:13

13 యేసయ్యా.. నిన్నుచూడాలనీ ఆశ Yesayya Ninnu Chudalani Asha.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 10 Downloaded: 100 Played: 0 Filesize: 5.65MB Duration: 06:08

14 Radhamandu By Sateesh.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 1008.08kB Duration: 06:52

15 నా తోడుగా ఉన్నవాడవే.. Na Thoduga Unnavadave...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 22 Downloaded: 100 Played: 0 Filesize: 8.85MB Duration: 09:41

16 ప్రత్యేకమైనదానను యేసయ్యక...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 12 Downloaded: 100 Played: 0 Filesize: 6.11MB Duration: 05:20

17 అంజురపూ చెట్ల...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5 Downloaded: 57 Played: 0 Filesize: 6.81MB Duration: 07:27

18 ఇదిగో దేవా నా జీవితం.. Idigo Deva Na Jeevitham...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 30 Downloaded: 100 Played: 0 Filesize: 6.55MB Duration: 07:09

19 నా జయము కోరిన దేవ Korina Devaa...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5 Downloaded: 100 Played: 0 Filesize: 4.82MB Duration: 05:16